Αρχική Σελίδα

Το χωριό

Ιστορία
Οι κάτοικοι
Δραστηριότητες
Θέματα
Απόψεις
Φωτογραφίες
Χάρτες
Πηγές
Επικοινωνία
 

 
Στράβων (Γεωγραφία - 8.6.21,22)

[21]  ...από δε της κορυφής προς άρκτον μεν αφοράται ο τε Παρνασσός και ο Ελικών, όρη υψηλά και νιφόβολα, και ο Κρισαίος κόλπος υποπεπτωκώς αμφοτέροις, περιεχόμενος υπό της Φωκίδος και της Βοιωτίας και της Μεγαρίδος και της αντιπόρθμου τη Φωκίδι Κορινθίας και Σικυωνίας. προς εσπέραν δε η μεταξύ Κορίνθου και της Ασωπίας χώρα καλλίστη των εντός Ισθμού, προς νότον τε η Τενεάτις της Κορινθίας ούσα γη και αι Κλεωναί και τινά όρη της Αρκαδίας και της Φλιασίας, προς εω δε ο τε Ισθμός και η εκατέρωθεν ούσα του Ισθμού και Πελοποννήσου παραλία και το μεταξύ χώμα μέχρι της Μεγαρικής διατεινούσης από θαλάττης εις θάλατταν. υπέρκειται δε τούτων απάντων τα καλούμενα Όνεια όρη διατείνοντα μέχρι Βοιωτίας και Κιθαιρώνος από των Σκειρωνίδων πετρών, από της παρά ταύτας οδού πρός την Αττικήν.

[22] καὶ ἡ Τενέα δ' ἐστὶ κώμη τῆς Κορινθίας, ἐν ᾗ τοῦ Τενεάτου Ἀπόλλωνος ἱερόν· λέγεται δὲ καὶ Ἀρχίᾳ τῷ στείλαντι τὴν εἰς Συρακούσας ἀποικίαν τοὺς πλείστους τῶν ἐποίκων ἐντεῦθεν συνεπακολουθῆσαι, καὶ μετὰ ταῦτα εὐθηνεῖν μάλιστα τῶν ἄλλων τὴν κατοικίαν ταύτην, τὰ δ' ὕστατα καὶ καθ' αὑτοὺς πολιτεύεσθαι, προσθέσθαι τε τοῖς Ῥωμαίοις ἀποστάντας Κορινθίων καὶ κατασκαφείσης τῆς πόλεως συμμεῖναι. φέρεται δὲ καὶ χρησμὸς ὁ δοθείς τινι τῶν ἐκ τῆς Ἀσίας ἐρωτῶντι εἰ λῷον εἴη μετοικεῖν εἰς Κόρινθον "εὐδαίμων ὁ Κόρινθος, ἐγὼ δ' εἴην Τενεάτης." ὅπερ κατ' ἄγνοιάν τινες παρατρέπουσιν "ἐγὼ δ' εἴην Τεγεάτης." λέγεται δ' ἐνταῦθα ἐκθρέψαι Πόλυβος τὸν Οἰδίπουν. δοκεῖ δὲ καὶ συγγένειά τις εἶναι Τενεδίοις πρὸς τούτους ἀπὸ Τέννου τοῦ Κύκνου, καθάπερ εἴρηκεν Ἀριστοτέλης· καὶ ἡ τοῦ Ἀπόλλωνος δὲ τιμὴ παρ' ἀμφοτέροις ὁμοία οὖσα δίδωσιν οὐ μικρὰ σημεῖα.

Πίσω

 

 

Αρχική Σελίδα | Το χωριό | Ιστορία | Οι κάτοικοι | Δραστηριότητες | Θέματα | Απόψεις | Φωτογραφίες | Χάρτες | Πηγές | Επικοινωνία

Copyright 2008 - Athikia2008